Kontakt
506 110 652 506 110 652
509 460 215 509 460 215
Napisz wiadomość Napisz wiadomość

 • * Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Oferta
Salon stacjonarny
Salon Rays Foto
Regulamin obowiązujący od 25 grudnia 2014 roku
Regulamin obowiązujący od 25.12.2014 r.
 
I. Określenia
 1. Biuro Obsługi Klienta - dział obsługi Klienta Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.stopfoto.pl. Adres: Rays Foto Krzysztof Rajek, ul. Kościelna 39F/15, 60-537 Poznań;
 2. Klient  - osoba kupująca towar(y) oferowany(e)do sprzedaży poprzez stronę Sklepu Internetowego www.stopfoto.pl lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;
 3. Konto - strona w Sklepie Internetowym, na której Klient po zalogowaniu może składać zamówienia na produkty, przeglądać historię dotychczasowych zamówień, ma dostęp do swoich danych osobowych oraz może je modyfikować;
 4. Towar – produkty, które można zamawiać zgodnie z niniejszym Regulaminem; 
 5. Regulamin - niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;
 6. Sklep Internetowy - sklep internetowy działający pod adresem www.stopfoto.pl, prowadzony przez Rays Foto Krzysztof Rajek,  wpisany do rejestru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd  Miasta Poznania– Wydział Działalności Gospodarczej pod numerem 60265/2008. Dane rejestrowe: Rays Foto Krzysztof Rajek, ul. Staszica 10/4, 60-527 Poznań NIP:777-137-36-07; REGON: 631158310; Adres korespondencyjny i punkt odbioru zamówień: Rays Foto, ul. Kościelna 39F/15, 60-537 Poznań
 7. Sklep Stacjonarny: sklep Rays Foto znajdujący się przy ul. Kościelnej39F/15, 60-537 Poznań   
 8. Umowa – umowa dotycząca zakupu towaru zawarta pomiędzy Klientem a Rays Foto Krzysztof Rajek, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (bez jednoczesnej obecności stron) poprzez Sklep Internetowy prowadzony pod adresem www.stopfoto.pl lub mailowo na adres:sklep@stopfoto.pl.  
 9. Ustawa o prawach konsumenta: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.);
II. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady sprzedaży Towarów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. 
 2. Przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość Rays Foto Krzysztof Rajek świadczy następujące usługi: a) umożliwianie nabywania Towarów znajdujących się w ofercie Rays Foto Krzysztof Rajek prezentowanych w Sklepie Internetowym pod adresem www.stopfoto.pl; b) udzielanie Klientom informacji o Towarach dostępnych w ofercie Sklepu Internetowego, c) umożliwienie Klientom wyrażania opinii na temat Towarów, d) dostarczanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną po uzyskaniu zgodny Klientów,
 3. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać całą dobę, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Sklep Internetowy może być niedostępny podczas okresowej konserwacji oraz w razie jego awarii
 4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system Teleinformatyczny Klienta następujących wymagań technicznych: a) zastosowania przeglądarek: Google Chrome26 i wyższa Internet Explorer 9 i wyższa Mozilla Firefox 20 i wyższa z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies; b) minimalnej rozdzielczości ekranu: 1280x800pikseli
 5. Klient ma dostęp do Regulaminu nieodpłatnie w Sklepie Stacjonarnym oraz za pośrednictwem strony internetowej www.stopfoto.pl .
 6. Klient akceptuje niniejszy Regulamin przy użyciu stosownego formularza na stronie internetowej składając oświadczenie podczas rejestracji, zapisania się do newslettera, składania zamówienia.
 7. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego Klient zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Za zgodą Klienta jego Dane osobowe znajdują się w bazie Sklepu Internetowego. Administratorem danych jest Rays Foto Krzysztof Rajek. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia lub w zakresie każdorazowo określonym zgodą Klienta. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133poz. 883, z późn. zm.). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia przez Sklep Internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.


   III. Sprzedaż

   1. Rays Foto Krzysztof Rajek prowadzi sprzedaż Towarów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego znajdującego się pod adres: www.stopfoto.pllub poprzez pocztę elektroniczną pod adresem sklep@stopfoto.pl.
   2. Klient może złożyć zamówienie w następujący sposób :  a) poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym, b) przesłanie maila z zamówieniem na adres sklep@stopfoto.pl
   3. Informacje o Towarach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez sklep Rays Foto Krzysztof Rajek na zasadach opisanych poniżej.  
   4. Ceny w Sklepie Internetowym są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny Towarów nie zawierają innych ponoszonych przez Klienta kosztów, w tym kosztów dostawy, które są wskazane w koszyku zamówienia w trakcie wybierania Towarów i dodane do ceny Towarów. Cena określona przy złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty, jest łączną ceną (Towar, dostawa, inne koszty), do której zapłaty zobowiązany jest Klient, w związku z zamówieniem Towarów.  
   5. Cena Towaru w Sklepie Internetowym może się różnić od ceny Towaru w Sklepie Stacjonarnym. Klient składając zamówienie w Sklepie Internetowym składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w jego opisie. 
   6. Wybranie Towarów i złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, możliwe jest złożenie zamówienia w opcji z rejestracją konta klienta oraz w opcji bez rejestracji klienta.
   7. W terminie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient otrzymuje potwierdzenie jego przyjęcia poprzez wygenerowaną wiadomość e-mail, z zastrzeżeniem iż czas ten liczy się od momentu zamówienia potwierdzonego przez klienta. Potwierdzenia zamówienia przez klienta dotyczy wyłącznie zamówień złożonych w opcji bez rejestracji i powinno nastąpić w ciągu 72 godzin.
   8. W potwierdzeniu przyjęcia zamówienia znajdują się informacje o przedmiocie zamówienia, w szczególności opis Towaru, numer zamówienia, łączna cena, sposób i termin płatności, sposób i termin dostawy. Do potwierdzenia przyjęcia zamówienia załączony jest również Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia. Informacje te wraz z Regulaminem stanowią integralną część Umowy i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem Rays Foto Krzysztof Rajek i Klienta. Termin potwierdzenia przyjęcia zamówienia, może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy jego upływ przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela i święta), w takim przypadku potwierdzenie nastąpi następnego dnia roboczego.  
   9. Płatności w Sklepie Internetowym można dokonać gotówką przy odbiorze towaru(płatność „za pobraniem”), za pośrednictwem serwisów rozliczeniowych takich jak PayU, przelewem tradycyjnym, którego realizacja dokonywana jest przez Klienta przed dokonaniem dostawy towaru oraz za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A. - CA Raty.
   10. Tytuł wykonywanego przelewu powinien zawierać numer zamówienia.
   11. Jeśli Klient wybierze płatność za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego zostanie przeniesiony do właściwego serwisu w celu opłacenia zamówienia na etapie składania zamówienia; po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania środków Klient zostanie o tym powiadomiony wiadomością e-mail o realizacji zamówienia.
   12. Towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty. Po wyborze przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” należność za zamówienie należy uiścić kurierowi podczas odbioru przesyłki.. 
   13. Klient na każdym etapie zamówienia może się skontaktować z Biurem Obsługi Klienta Sklepu Internetowego dzwoniąc do Biuro Obsługi Klienta na wskazany numer telefonu (opłata standardowa zgodna z cennikiem operatora) lub komunikując się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu Internetowego bądź adres e-mail Biura Obsługi Klienta sklep@stopfoto.pl.
   14. Rays Foto Krzysztof Rajek może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania Towaru dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze sklepu internetowego nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu. W przypadku produktów oznaczonych w Sklepie Internetowym „na zamówienie” Klient przed zawarciem Umowy zostanie dodatkowo poinformowany o możliwości realizacji zamówienia i terminie jego dostawy. 
   15. Zamówienia nieopłacone przez 7 dni kalendarzowych będą anulowane, Rays Foto Krzysztof Rajek nie jest w takim przypadku związany zamówieniem i odmówi jego realizacji.
   16. Wszelkie płatności między Stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.
   IV. Dostawa i Czas Realizacji
   1. Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
   2. Czas realizacji zamówienia nie przekracza 14 dni roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W razie czasowej lub trwałej niedostępności towaru Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Jeżeli zamówienie składa się z Towarów o różnym terminie realizacji to zamówienie jest wysyłane do Klienta zgodnie z najdłuższym terminem występującym w zamówieniu. 
   3. Zamówione Towary zostaną dostarczone do Klienta, przesyłką kurierską lub Paczką za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany przez Klienta adres z zastrzeżeniem, iż wartość zamówienia dla przesyłki Poczty Polskiej nie może przekroczyć 300 zł .
   4. Produkty dostarczane przesyłką kurierską są dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. W celu ustalenia szczegółów dostawy kurier skontaktuje się z Klientem drogą telefoniczną, mailową lub poprzez sms. Nie gwarantujemy dostarczenia towaru na godzinę określoną przez Klienta w zamówieniu. 
   5. Wszystkie przesyłki przy których waga paczki nie przekracza 31,5 kg, lub każdy z jej wymiarów (długość/szerokość/wysokość) jest mniejszy niż 160 cm dostarczane są do lokalu zgodnie z adresem dostawy. Nie wysyłamy Towarów, których  jeden z wymiarów (długość/szerokość/wysokość) przekracza 161cm. Są to towary, które mogą zostać odebrane wyłącznie osobiście a informacja o takiej opcji odbioru znajduje się przy produkcie.
   6. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazane w koszyku zamówienia.
   7. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Biurem Obsługi Klienta w celu wyjaśnienia sprawy.
   8. Rays Foto Krzysztof Rajek nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
   V. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.
    
   Prawo odstąpienia od Umowy 
   1. Klient, będący konsumentem w rozumieniu ustawy konsumenckiej,  ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
   2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: a) w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku sprzedaży jednego towaru; b) w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku sprzedaży wielu towarów dostarczanych osobno; c) w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku sprzedaży towarów dostarczanych partiami lub w częściach,
   3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument musi poinformować Biuro Obsługi Klienta  o swojej decyzji o odstąpieniu Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez złożenie pisma wysłanego pocztą na adres Rays Foto Krzysztof Rajek, Biuro Obsługi Klienta stopfoto.pl, Kościelna 39F/15, 60-537 Poznań, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail sklep@stopfoto.pl. Klient może skorzystać ze stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.  
   4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
   Skutki odstąpienia od umowy
   1. W przypadku odstąpienia od Umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy),niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
   2. Rays Foto Krzysztof Rajek może się wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.
   3. Zwracane Towary proszę odesłać na adres: Biuro Obsługi Sklepu Internetowego, Rays Foto Krzysztof Rajek, ul. Kościelna 39F/15, 60-537 Poznań  lub przekazać osobiście w Biurze Obsługi Klienta, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Rays Foto Krzysztof Rajek o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
   4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeśli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, przed złożeniem zamówienia Klient otrzyma informację o kosztach lub szacowanych kosztach zwrotu rzeczy.
   5. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
   6. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów: a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; g) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
     
   VI. Rękojmia i gwarancja  
   1. Rays Foto Krzysztof Rajek jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług.
   2. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta Rays Foto Krzysztof Rajek odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia)
   3. Reklamacje dotyczące wady rzeczy należy składać do Biura Obsługi Klienta z użyciem formularza kontaktu dostępnego na stronie Sklepu Internetowego lub w jakiejkolwiek innej formie przewidzianej przepisami prawa.
   4. Rays Foto Krzysztof Rajek zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.
   5. Warunki  gwarancji określają gwaranci w oświadczeniach gwarancyjnych, które określają obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta, gdy rzecz nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane gwarantom za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 
   VII. Pozostałe postanowienia
    
   1. Rays Foto Krzysztof Rajek zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony praw użytkowników i zapobiegania nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów, którzy posiadają Konto, w terminie 21 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu  poprzez przesłanie swojego oświadczenia na adres Rays Foto Krzysztof Rajek. Rays Foto Krzysztof Rajek z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie.
   2. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia
    
   Regulamin obowiązujący do 24.12.2014
   Regulamin sprzedaży towarów w sklepie internetowym stopfoto.pl
    
   § 1
    
   1.    Regulamin określa zasady sprzedaży i dostawy towarów na odległość prowadzonej w sklepie STOPfoto.pl pod adresem http://www.stopfoto.pl –zwanym dalej „Sklepem”. Regulamin określa także sposoby wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Kupujących oraz zwroty towarów.
    
   2.    Właścicielem sklepu www.stopfoto.pl jest firma Rays Foto Krzysztof Rajek wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 60265/2008 prowadzonej przez Urząd Miasta Poznania Wydział Działalności Gospodarczej.
   Dane rejestrowe:
   Rays Foto Krzysztof Rajek , ul. Staszica 10/4, 60-527 Poznań
   NIP: 777-137-36-07
   zwaną dalej „Sprzedającym”
    
   § 2
   1.    Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży towarów wyłącznie w „Sklepie” prowadzonym w sieci Internet pod adresem http://www.stopfoto.pl. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do sprzedaży towarów przez Sprzedającego prowadzonej poza adresem http://www.stopfoto.pl.
   2.    Wszystkie ceny towarów prezentowane w „Sklepie” podane zostały w złotych PLN oraz w wartościach brutto tj. z wliczonym podatkiem VAT. Podana cena towaru nie obejmuje kosztów dostawy towaru do Kupującego, które są kalkulowane na podstawie poniesionych kosztów dostarczenia towarów do Kupującego.
   3.    Wszystkie towary oferowane w naszym sklepie internetowym zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
    
    
   § 3
   1.    Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów na rzecz Kupującego, którym może być:
   a.    osoba fizyczna posiadająca pełną  zdolność do czynności prawnych, zawierająca umowę sprzedaży w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą – konsument,
   b.    osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży w celu związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą –  przedsiębiorca,
   c.    osoba prawna,
   d.    jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeśli odnośne przepisy przydają jej zdolność prawną.
    
    
   § 4
   1.    Wszelkie informacje o możliwości kupienia towarów w „Sklepie” stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Żadna z informacji udostępnianych przez Sprzedającego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
   2.    Informacja o dostępności towaru (czasie realizacji) nie stanowi oferty lub elementu oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Objaśnienia oznaczeń  czasów  realizacji zamówień:
    
   a.    " Od ręki " - towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego, realizacja zamówienia nastąpi w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia przez Kupującego,
   b.    " Dostępny od 24 do 48 godzin" - towar jest dostępny u dostawców Sprzedającego, realizacja zamówienia nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Kupującego,
   c.    " Dostępny od 3 do 7 dni" - towar jest dostępny u dostawców Sprzedającego, realizacja zamówienia nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Kupującego,
   d.    "Dostępny do 14 dni" - towar jest dostępny u dostawców Sprzedającego, realizacja zamówienia nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Kupującego,
   e.    "Dostępny do 30 dni" - towar jest dostępny u dostawców Sprzedającego, realizacja zamówienia nastąpi w ciągu 30 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Kupującego,
   f.     "dostępny na zamówienie" - towar dostępny u dostawców Sprzedającego na indywidualne zamówienie, zapytaj o aktualną możliwość zamówienia towaru od dostawcy
    
    
   3.    Każdy potencjalny Kupujący ma możliwość obejrzenia asortymentu proponowanego przez nasz sklep bez rejestracji w systemie - na tym etapie nie pobieramy żadnych danych.
    
   4.    Użytkownikiem Sklepu może być każdy Kupujący po przeprowadzeniu prawidłowej rejestracji w systemie „Sklepu” lub poprzez prawidłowo wypełnione i potwierdzone zamówienie (potwierdzanie zamówień dotyczy klientów jednorazowych) . Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie umowy sprzedaży towarów mogą być zawierane również telefonicznie oraz mailem: sklep@stopfoto.pl.
    
   5.    Rejestracja w systemie „Sklepu” następuje poprzez założenie konta użytkownika, na którym będziesz mógł w przyszłości obserwować losy swojego zamówienia oraz przejrzeć historię swoich wcześniejszych zakupów. W tym celu poprosimy Cię o podanie niezbędnych w tym procesie danych tj. imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, który będziesz wykorzystywać przy opcji logowania. Rejestracja w systemie nie jest obowiązkowa, natomiast w celu prawidłowego wywiązania się z zawartej umowy niezbędne jest także w przypadku jednorazowych klientów podanie danych osobowych umożliwiających dostarczenie zamawianych produktów.
    
   6.    W związku z realizacją zamówień, w szczególności udokumentowania sprzedaży oraz dostawy towarów, Sprzedający może przetwarzać inne dane podane przez Kupującego.
    
   7.    Sprzedający może przetwarzać dane osobowe podane przez Kupującego wyłącznie w celu prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy sprzedaży oraz w celach marketingowych, a w szczególności:
   a.    udokumentowania sprzedaży w sposób przewidziany przepisami prawa,
   b.    obsługi procesu rejestracji tj. czynności polegającej na założeniu przez klienta Konta Klienta (jeżeli chce być posiadaczem takiego konta) i logowania do tego konta,
   c.    dostawy towarów w sposób wskazany przez Kupującego
   d.    prawidłowej obsługi zwrotów oraz reklamacji
   e.    tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu sklepu
    
    
   8.    Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie nie jest obowiązkowe (jest dobrowolne), ale jest konieczne do świadczenia przez nas ww. usług. Dane osobowe, które podasz i na których przetwarzanie wyrazisz zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakim obejmie dana zgoda.
    
   9.    Sprzedający przetwarza podane przez Kupującego dane osobowe w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej.
    
   10. Stosujemy się do zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Co więcej, jeśli wyrazisz takie życzenie, usuniemy Twoje dane z naszego systemu po zakończeniu transakcji sprzedaży.
    
   11. Dostęp do Twoich danych w naszej firmie mają tylko odpowiednio przeszkolone osoby, zajmujące się bieżącą obsługą zamówień.
    
   12.Jeśli wybierzesz inny niż osobisty odbiór przesyłki, niezbędna jest pomoc kuriera lub pracownika Poczty Polskiej, który bezpiecznie dostarczy Tobie zamówiony towar. Przekazujemy mu wtedy niezbędne informacje, konieczne do sprawnego dostarczenia towaru: imię i nazwisko i adres dostawy - aby mógł dowieźć produkty pod odpowiedni adres. Numer telefonu okazuje się być niezbędny przy uzgadnianiu godziny odbioru przesyłki.
    
   13.Wybierając płatność online – wszelkie dane są bezpieczne i zaszyfrowane, a dane zna tylko akceptant kart płatniczych i szybkich płatności on-line PayU ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.
    
    
    
   14.Kupujący może złożyć Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru w jeden z następujących sposobów:
   a.    poprzez koszyk naszego „Sklepu”, dodając do "koszyka" i zatwierdzając zamówione towary w koszyku.
   b.    za pośrednictwem wysłanej przez Kupującego wiadomości na adres poczty elektronicznej ”Sklepu” sklep@stopfoto.pl,
   c.    telefonicznie, pod numerem telefonu 506 110 652
    
    
   15.Składając ofertę Kupujący podaje niezbędne dane niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia, a w szczególności:
   a.    imię i nazwisko,
   b.    adres dostawy,
   c.    sposób dostawy,
   d.    sposób płatności,
   e.    numer telefonu i adres e-mail,
   f.     dane do faktury, jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę
    
   16.Do danych określonych w ust. 16 stosuje się postanowienia par. 4 ust. 6-14.
    
    
   § 5
    
   1.    Sprzedający niezwłocznie, a najpóźniej następnego dnia roboczego  skontaktuje się z Klientem (telefonicznie lub emailem) w celu potwierdzenia zamówienia. Przy okazji poda szczegóły dotyczące terminu realizacji i udzieli innych informacji.
    
   2.    Złożone zamówienia realizujemy według kolejności zgłoszeń.
    
   3.    Sprzedający może, niezwłocznie po otrzymaniu oferty od Kupującego, odmówić przyjęcia oferty, jeśli jej realizacja będzie niemożliwa.
    
   4.    Po przyjęciu oferty przez Sprzedającego Kupujący może dokonać płatności za towar w jeden z wybranych przez siebie sposobów:
   a.    przelewem bankowym, bezpośrednio na rachunek Sprzedającego
   BZWBK 76109014630000000046096846
   b.    gotówką za pobraniem, płatność realizowana przy odbiorze towaru od kuriera,
   c.    gotówką przy osobistym odbiorze towaru w siedzibie Sprzedającego,
   d.    poprzez system płatności PayU, którego usługodawcą jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, kod poczt. 60-166.
    
   5.    Dostawa towarów następuje w jeden z następujących, wybranych przez Kupującego sposobów:
   a.    przesyłką pocztową ( wartość zamówienia do 300,00 zł ) usługa realizowana poprzez  Pocztę Polską,
   b.    przesyłką kurierską,
   c.    osobiście, w biurze handlowym Sprzedającego, po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym.
    
   6.    Opłata za dostawę towarów podana jest przy każdej ofercie sprzedaży, a jej wysokość zależna jest w szczególności od wybranego sposobu dostawy oraz gabarytów i ciężaru towaru. Zamówienia o wartości przekraczającej 5000,00 złotych opłacone przed wysyłką towaru ( przelew tradycyjny, płatność PayU ) realizowane są na koszt Sprzedającego.
    
    
   § 6
   1.    Sprzedający realizuje zamówienie najpóźniej w terminie 2-5 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego pełną kwotą należności za towar oraz przesyłkę. Jeśli Kupujący wybiera przesyłkę za pobraniem, realizacja zamówienia następuje w terminie liczonym od dnia przyjęcia oferty przez Sprzedającego.
    
   2.    Jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność zamówionego towaru, Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni zawarcia umowy, informuje o tym Kupującego, wskazując równocześnie na prawo do:
   a.    odstąpienia przez Kupującego będącego konsumentem od zamówienia w całości. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca całą zapłaconą przez Kupującego cenę oraz poniesioną opłatę za dostawę. Sprzedający zwolniony jest z obowiązku wykonania zamówienia w całości,
   b.    odstąpienia przez Kupującego będącego konsumentem od zamówienia w części. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca odpowiednią część zapłaconej przez Kupującego ceny oraz opłaty za dostawę. Sprzedający wykonuje zamówienie w pozostałej części.
    
   § 7
   1.    Jeśli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Kupujący będący konsumentem może żądać nieodpłatnej naprawy lub wymiany towaru na nowy. Uprawnienie to przysługuje konsumentowi w terminie 2 lat od wydania towaru Kupującemu (1 roku, jeśli przedmiotem sprzedaży jest towar używany), pod warunkiem zawiadomienia Sprzedającego o tej niezgodności w ciągu 2 miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodność towaru z umową.
    
   2.    Korzystając z uprawnienia wskazanego powyżej Kupujący powinien wypełnić formularz reklamacyjny, a w szczególności:
   a.    zwrócić produkt Sprzedającemu, na adres podany w regulaminie,
   b.    wskazać podstawę reklamacji, w szczególności wskazać sposób niezgodności towaru z umową,
   c.    określić żądanie reklamacyjne.
    
   3.    Sprzedający niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o niezgodności towaru z umową, ustosunkowuje się do żądania Kupującego, oraz, stosownie do żądania Kupującego:
   a.    dokonuje nieodpłatnej naprawy lub wymiany produktu na nowy,
   b.    powiadamia Kupującego, że naprawa lub wymiana produktu jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów. W takim przypadku Kupujący może żądać stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy, jednak Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeśli niezgodność produktu jest nieistotna,
   c.    odmawia uwzględnienia reklamacji, jeśli jest ona bezpodstawna i zwraca towar Kupującemu na koszt Kupującego.
    
   4.    W przypadku skorzystania z możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Sprzedający zwraca Kupującemu będącemu konsumentem całość kosztów poniesionych przez Kupującego w związku z zawarciem umowy. Odesłanie towaru przez Kupującego powinno nastąpić w sposób podobny do sposobu dostarczenia towaru przez Sprzedającego. Konsument może skorzystać z załączonego poniżej gotowego do pobrania pliku w formacie ".pdf"  zawartego w  § 8.

    
   5.    Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.


    
   § 8
   1.    Kupujący będący konsumentem może, bez podawania przyczyny, zwrócić każdy towar konsumpcyjny w ciągu 14 dni od jego otrzymania zgodnie z dyrektywą 2011/83/UE.
    
   2.    Kupujący może zwrócić towar, jeżeli w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru złoży Sprzedającemu pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
    
   3.    Zwrot towaru następuje w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w zakresie zwykłego zarządu.
    
   4.    Kupujący zwraca towary niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, w stanie niezmienionym:
   a.    odsyłając towar na adres Sprzedającego,
   b.    osobiście, pod adresem Sprzedającego, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
    
   5.    W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy, Sprzedający zwraca zapłaconą przez Klienta cenę wraz z najniższym kosztem dostawy oferowanym w sklepie zgodnie z dyrektywą 2011/83/UE. Zwrot należności nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji klienta o odstąpieniu. Sprzedający dostarcza towar, będący przedmiotem umowy odstąpienia, na własny koszt w terminie 14 od dostarczenia sprzedawcy decyzji o odstąpieniu.
    
   6.    Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.


   § 9
   1.    Zasady odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupujących nie będących konsumentami określają przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności o wadach rzeczy.
   § 10
   1.    Każdy użytkownik Sklepu może wnieść do Sprzedającego reklamację związaną z nieprawidłowością w funkcjonowaniu Sklepu lub zawartą umową, a w szczególności:
   a.    dotyczącą towaru, co do którego strony zawarły umowę sprzedaży,
   b.    sposobem dostarczenia towaru,
   c.    nieprawidłowością w funkcjonalnościach Sklepu,
   d.    opisem produktów.
   2.    Reklamacja może być wniesiona:
   a.    pisemnie, na adres Sprzedającego,
   b.    za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej   
   sklep@stopfoto.pl,
   c.    telefonicznie, pod numerem telefonu 509460215
    
   3.    Sprzedający rozpatruje reklamację i informuje użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej wniesienia.
    
   § 11
   1.    Wszelkie spory wynikające z zawartej umowy sprzedaży podlegają rozpoznaniu przez sądy powszechne, przy czym:
   a.    jeśli Kupującym jest konsument, sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania Kupującego lub inny sąd, jeśli właściwość taką określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego,
   b.    jeśli Kupującym jest inna osoba niż konsument, właściwość sądu określa się według siedziby Sprzedającego, jednak przed wniesieniem powództwa do sądu powszechnego Kupujący powinien uprzednio zwrócić się do Sprzedającego z reklamacją, o której mowa w par. 9 Regulaminu.
    
   § 12
   1.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy:
   a.    kodeksu cywilny, w szczególności w części dotyczącej sprzedaży,
   b.    Ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176)
   c.    Ustawę o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
    
    
    
    
    
    
   Aktualizacja regulaminu na dzień 16.06.2014
   Polityka prywatności i wykorzystywanie cookies więcej o polityce prywatności 
   © Comarch SA 2014. All rights reserved Powered by Comarch ERP e-Sklep ®