Procedura Ratalna
Skorzystaj z opcji płatności Credit Agricole Raty i wybieraj to, co najlepsze.

Przekonaj się, jakie to proste:

   • przy każdym towarze, który może być kupiony na CA Raty –Oblicz ratę
   • gdy kupujesz więcej rzeczy,
   • za całe zakupy zapłacisz w ratach - wygodnie
   • z rat skorzystasz do max. kwoty 20 000 zł
   • samodzielnie dobierzesz ilość rat i ich wysokość, tak by spłata niebyła dla Ciebie kłopotliwa
   • szybko i bez zbędnych formalności wypełnisz wniosek, bez wychodzenia zdomu
   • umowę i zakupy dostaniesz do domu

Sprawdź!Rays Foto Krzysztof Rajek właściciel sklepu www.stopfoto.pl oświadcza, iż na podstawie zawartych umów
z Credit Agricole Bank Polska S.A. jest upoważniony do wykonywania czynności prawnych związanych z zawarciem/zmianą umów kredytu na zakup towarów i usług.


WARUNKI UDZIELANIA KREDYTU NA ZAKUP TOWARÓW/USŁUG
CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.

Zakupy na raty w Credit Agricole Bank Polska S.A. - to proste!

Warunkiem udzielenia kredytu na zakup towarów/usług przez Bank jest:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • legitymowanie się akceptowanym przez Bank dokumentem potwierdzającym tożsamość, przy czym obywatele RP mogą ubiegać się o produkt kredytowy jedynie na podstawie ważnego dowodu osobistego
 • posiadanie numeru ewidencyjnego PESEL
 • posiadanie stałych dochodów (ze źródeł akceptowanych przez Bank)
 • posiadanie zdolności kredytowej
 • ukończenie 18 lat
 • posiadanie statusu rezydenta (osoba fizyczna zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która posiada na tym terytorium centrum interesów osobistych lub gospodarczych)


Dokumenty wymagane przy zawarciu umowy kredytu:Wniosek o kredyt na zakup towarów/usług - warto wiedzieć

 • minimalna wartość zakupów jakie mogą zostać skredytowane wynosi 500,00 zł, a maksymalna - 20 000,00 zł;
 • czas realizacji zamówienia z płatnością "Credit Agricole Raty" trwa średnio od 2 do 5 dni roboczych (w zależności od wybranego sposobu zawarcia umowy kredytowej);
 • Credit Agricole Bank Polska S.A. zastrzega sobie prawo do przedstawienia Ci innego okresu kredytowania niż wybrany przez Ciebie. Zostaniesz o tym poinformowany telefonicznie lub e-mailem przez pracownika Banku;
 • masz prawo do odstąpienia od zawartej umowy kredytu na warunkach określonych w dostarczonej Ci umowie;
 • nie wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym RAYS FOTO KRZYSZTOF RAJEK możesz sfinansować kredytem na zakup towarów/usług Credit Agricole Bank Polska S.A. (są one odpowiednio oznakowane);
 • niektóre dane, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu do wniosku o kredyt ratalny zostaną zaczytane z Twojego konta w sklepie internetowym. W części sklepów na etapie uzupełniania wniosku o kredyt na zakup towarów/usług danych tych nie możesz poprawiać - w przypadku takiej konieczności możesz to zrobić wyłącznie na swoim koncie w sklepie internetowym;
 • jeśli podczas wypełniania wniosku zadeklarujesz chęć przystąpienia do umowy grupowego ubezpieczenia, przed zawarciem umowy o kredyt na zakup towarów/usług zostanie Ci przekazany dokument zawierający informacje dotyczące w szczególności zakresu rodzajów ryzyka objętych umową ubezpieczenia, warunków ochrony ubezpieczeniowej i wyłączeń z jej zakresu, możliwych przyczyn odmowy wypłaty świadczenia oraz zasad dotyczących finansowania ochrony ubezpieczeniowej - "Karta produktu do grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie". Przystępując do umowy grupowego ubezpieczenia jednocześnie wyrażasz zgodę na udostępnienie przez Bank swoich danych osobowych, w tym stanowiących tajemnicę bankową,TUiR "WARTA" S.A. ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa oraz TUnŻ "WARTA" S.A. ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa w celu objęcia ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy grupowego ubezpieczenia kredytobiorców. Treść powyższej zgoda znajduje się w ust. 10. Umowy.
 • jeśli umowa będzie zawierana w formie papierowej (Twój podpis na papierowej wersji dokumentu), kurier dostarczy Ci ją pod adres korespondencyjny wprowadzony we wniosku kredytowym - w najbliższym możliwym terminie. Jeśli chciałbyś ustalić inny termin bądź adres dostarczenia umowy skontaktuj się niezwłocznie z serwisem telefonicznym Banku;
 • Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek wątpliwości w trakcie podpisywania umowy, możesz zadzwonić pod numer serwisu telefonicznego Banku Credit Agricole: 801 33 00 33 (koszt połączenia według stawki Twojego operatora) lub 71 35 49 553. Możesz także skontaktować się z obsługą sklepu internetowego.Informacje o umowie kredytu na zakup towarów/usług w Credit Agricole Bank Polska S.A.

 • Umowa kredytu na zakup towarów/usług zawiera informacje m.in. na temat:
  • stron umowy,
  • przedmiotu umowy (ust 1 umowy),
  • warunków kredytu (ust. 2 umowy),
  • sposobu i terminu wypłaty kredytu (ust. 3 umowy),
  • zasad i terminu spłaty kredytu (ust. 4 umowy),
  • skutków braku płatności rat kredytu (ust. 5 umowy),
  • zabezpieczenia spłaty kredytu (ust. 6 umowy),
  • uprawnień Kredytobiorcy i Banku (ust. 7 i 8 umowy),
  • zasad odbioru towaru (ust. 9 umowy),
  • przetwarzania danych osobowych (ust. 10 umowy),
  • zasad zgłaszania i rozpatrywania reklamacji (ust. 11 umowy),
  • Załączniki do umowy:
  • Tabela Opłat i Prowizji, z informacjami na temat wysokości wszystkich opłat, które mogą być pobrane przez Bank
  • wzór oświadczenia o odstąpieniu.

  Szczegółowe parametry kredytu opisane są w: Formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu konsumenckiego (otrzymasz razem z umową), w umowie kredytu w ust 2. Warunki kredytu.

  Proces udzielenia kredytu opisany jest w niniejszych Warunkach udzielania kredytu na zakup towarów/usług Credit Agricole Bank Polska S.A.

  Kredytobiorca zobowiązany jest do dokonywania terminowych spłat w kwotach i terminach wykazanych przez Bank w umowie kredytowej oraz w harmonogramie spłat (szczegółowa informacja znajduje się w umowie - ust. 4 Zasady i terminy spłaty kredytu). W przypadku opóźnień Bank może rozpocząć działania monitujące na koszt Kredytobiorcy (działania te i wysokość opłat opisane są szczegółowo w umowie).
  Zabezpieczeniem kredytu jest kredytowany towar, którego własność jest przeniesiona na Bank do czasu całkowitej spłaty zadłużenia (szczegółowa informacja znajduje się w umowie - ust. 5. Skutki braku płatności). Kredytobiorca ponosi ciężary związane z utrzymaniem przedmiotu kredytowania, nie może obciążać jego prawami na rzecz osób trzecich, ani bez zgody Banku oddać go osobie trzeciej do używania. W przypadku ofert z obowiązkowym ubezpieczeniem zabezpieczeniem należności Banku wynikających z umowy jest prawo do świadczenia ubezpieczeniowego w ramach wybranego pakietu ubezpieczeniowego lub prawo do świadczenia ubezpieczeniowego z indywidualnej umowy ubezpieczenia Klienta, które ustanawiane jest w drodze odrębnego oświadczenia woli Kredytobiorcy (szczegółowa informacja znajduje się w umowie - ust. 6. Zabezpieczenie spłaty kredytu).
  Bank ma prawo do kontrolowania wykorzystania i spłaty kredytu oraz sytuacji finansowej Kredytobiorcy (szczegółowa informacja znajduje się w umowie - ust. 8. Uprawnienia Kredytobiorcy).

  Kredytobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy kredytu bez podania przyczyn w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy poprzez wysłanie oświadczenia na adres Banku lub pośrednika kredytowego. Jeżeli Kredytobiorca odstąpi od umowy sprzedaży korzystając z uprawnień przyznanych mu przez przepisy prawa będzie to skutkowało automatycznym odstąpieniem od umowy kredytu (szczegółowa informacja znajduje się w umowie - ust. 7. Uprawnienia Kredytobiorcy).
  Kredytobiorca jest uprawniony do spłaty całości lub części kredytu przed terminem poprzez dokonanie spłaty na rachunek na wcześniejszą spłatę rat wskazany w Umowie. W przypadku wcześniejszej całkowitej spłaty całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o koszty dotyczące okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby Kredytobiorca poniósł je przed tą spłatą, a odpowiedzialność ubezpieczyciela wygasa (jeśli Kredytobiorca przystąpił do ubezpieczenia). Zasady te stosuje się odpowiednio w przypadku wcześniejszej częściowej spłaty, a rozliczenie spłaty nastąpi przez zmniejszenie wysokości miesięcznej raty, chyba że Kredytobiorca zawnioskuje o skrócenie okresu trwania umowy i ilości rat (szczegółowa informacja znajduje się w umowie - ust. 7. Uprawnienia Kredytobiorcy).

  Wszystkie opłaty, którymi Kredytobiorca może zostać obciążony w trakcie obowiązywania umowy znajdują się w Tabeli Opłat i Prowizji, która jest załącznikiem do umowy kredytu. Tabela ta jest również zamieszczona na stronie internetowej Credit Agricole Bank Polska S.A. pod adresem http://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/kredyty/kredyt-ratalny.

  Istnieją ryzyka związane z kredytem na zakup towarów/usług, w szczególności ryzyko obniżenia wartości kredytowanego towaru, będącego zabezpieczeniem udzielonego kredytu, oraz ryzyko zmiennej stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, której wysokość wynosi czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP.

CREDIT AGRICOLE RATY - KROK PO KROKU

Krok I - Wybierz towar i złóż zamówienie

Krok II - Wybierz sposób dostawy i formę płatności
Credit Agricole Raty

Krok III - Wybierz sposób podpisania umowy

Krok IV - Realizacja zamówienia i odbiór towaru


Szczegółowe informacje na temat warunków udzielenia kredytu oraz wymaganych dokumentów znajdują się na stronie CREDIT AGRICOLE:
https://ewniosek.credit-agricole.pl/eWniosek/procedure.jsp?PARAM_TYPE=RAT&PARAM_PROFILE=PSP1069224